Tilburg

Dinsdag 7 maart Algemene Ledenvergadering

Hierbij worden alle leden van onze afdeling uitgenodigd voor de jaarvergadering. U bent van harte welkom!
De AVL vindt plaats op dinsdag 7 maart in restaurant ‘Giardino d’Italia’, Huibevendreef 22, 5043 EW Tilburg.
Aanvang 19.30 uur. Ontvangst met koffie en thee. Verwachte eindtijd rond 21.30 uur.
De agenda voor de jaarvergadering:

 • Opening
 • Notulen 2022
 • Jaarverslag secretaris (in woord en beeld)
 • Jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Verkiezing kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezing: iedereen is en blijft beschikbaar. Volgend jaar is de secretaris niet herkiesbaar
 • Begroting 2023
 • Afscheid Ineke Sinnema als lid van de programmacommissie
 • Presentatie Jaarprogramma (in woord en beeld) door Thérèse Sparidaens en Arianne Verhoeven
 • Rondvraag

Na de rondvraag een korte pauze, gevolgd door een lezing over Bomen in Tilburg door Bram van Beurden van de Stichting Stadsbomen Tilburg.
Na afloop gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje even bij te praten!

JAARVERSLAG 2022

2022 was een bijzonder jaar, waarin we het 125-jarig bestaan van on-ze afdeling vierden met als thema ‘Duurzaamheid’. Dit kwam tot uiting in de activiteiten die werden georganiseerd, maar ook door de samenwerking die is gezocht en gevonden met andere groene verenigingen in stad en regio. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de Stichting Op Groene Voet en de Brabantse Milieu Federatie.

 • Op 10 februari werd in het Spoorpark in de gemeente Tilburg een CORNUS KOUSA var. CHINENSIS geplant. Daarmee werd een oude traditie voortgezet: elk jubileum is in het verleden op deze manier kracht bij gezet. In de stad staan nog steeds bomen die daaraan herinneren!
 • Op 22 februari werd de Algemene Leden Vergadering (AVL) gehouden. Daar werd een speciale jubileumeditie van onze Nieuwsbrief uitgereikt. De inhoud daarvan gaf een geschiedkundig overzicht, waaraan alle bestuursleden hun bijdrage hebben geleverd. Na afloop van de ALV werd via een PowerPointpresentatie het jaarprogram-ma bekend gemaakt. Diana Verbrugh werd gekozen als bestuurslid en zij volgde daarmee Ria Romein op.
 • 15 maart lezing in de grote zaal van het Natuurmuseum Brabant over klimaatbestendige tuinen door Margareth E.C.M. Hop. Bezocht door 41 personen, waaronder 21 niet-leden.
 • 9 april voorjaarsevent in Goirle met een feestelijk tintje vanwege ons jubileum. Bezocht door 400 mensen!
 • 23 april aanwezig bij een (vrij weinig bezochte) tegelactie in Hilvarenbeek
 • 25 mei busreis met 37 deelnemers naar het Arboretum in Kalmhout (België) en de Heemtuin in Rucphen.
 • 3 juni rondleidingen voor 40 deelnemers (2 groepen van 20) in het Spoorpark Tilburg.
 • 9 juli open dag door Ken en Geniet in de Natuurtuin Kardoen in Dongen.
 • 15 juli bezoek aan de Kerkhovense Molen in Oisterwijk, 21 deelnemers.
 • 7 september busreis met 41 deelnemers naar de Floriade in Almere, afgesloten met feestelijk en smakelijk diner.
 • 11 oktober lezing door Harry Pierik, tuinontwerper. Aantal bezoekers 24.
 • 13 december workshop IKEBANA-bloemschikken door Henriëtte Schalk, 18 deelnemers.

Voor veel activiteiten was er meer dan voldoende interesse bij de leden. In toenemende mate trekken we ook geïnteresseerde niet-leden, die zich met name via de Nieuwsbrief aanmelden en een kostendekkend tarief betalen. Wel komen de aanmeldingen soms wat laat op gang. Bij enkele activiteiten moest op het laatst een stop op de deelnemers gezet worden. Voor het jublileumprogramma was de activiteitencommissie aangevuld met Arianne Verhoeven. Zij heeft aangegeven lid van deze commissie te willen blijven en volgt daarmee Ineke Sinnema op.
Dit jaar hebben we (na 30 jaar!) afscheid genomen van Christine v.d. Sande als docent bloemschikken van onze cursus in Goirle. Ze is intussen opgevolgd door Els Verhoeven – van de Ven. Op dit moment nemen 22 personen deel aan de bloemschikcursussen in Goirle en Tilburg Noord. Nadat we jarenlang met een vast clubje deelnemers hebben gewerkt zijn er enkele nieuwe belangstellenden en is er zelfs een kleine wachtlijst ontstaan.
Het bestuur is dit jaar zes keer in vergadering bijeen geweest en heeft via mailverkeer talloze zaken gecommuniceerd en geregeld. Dit alles om alle activiteiten in dit speciale jaar goed te kunnen laten verlopen. Wij denken dat we daarin zeer zeker zijn geslaagd!
Op dit moment telt onze afdeling 199 leden. In 2023 hebben 52 mensen hun lidmaatschap opgezegd en zijn er daarnaast 3 mensen verhuisd vanuit onze afdeling naar een andere. Aan de andere kant konden we 29 nieuwe le-den inschrijven en zijn er 9 mensen overgekomen van een andere regio. We zien daarmee nog steeds een gestage afname van het ledenaantal, in 2023 netto 17 mensen, ondanks onze actieve inzet tijdens open dagen van tuin-clubs e.d. Voor een groot gedeelte ligt dat aan het feit dat mensen minder tijdschriften lezen en zeker niet jarenlang hetzelfde tijdschrift: in een jaar haakte maar liefst een kwart van het ledenbestand af! Daar staat tegenover dat onze Nieuwsbrief door een steeds grotere groep gelezen wordt, op dit moment gaat deze naar 401 mensen. Hierdoor weten we ook niet-leden te bereiken en gaat Groei & Bloei meer functioneren als deel van een netwerk voor mensen in onze regio die in groen en tuinieren zijn geïnteresseerd. Ton van den Boom, secretaris.

UIT DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

Op dinsdag 22 februari vond deze vergadering plaats. Aanwezig waren 22 leden, 3 hadden bericht van verhindering gestuurd. Verslagen van de ALV van 2020 worden goedgekeurd. In 2021 is er vanwege corona geen ALV ge-weest. De jaarverslagen van secretaris en penningmeester worden akkoord bevonden en de kas controlecommissie doet positief verslag, waarna penningmeester en bestuur gedechargeerd worden. Volgend jaar bestaat de kascontrolecommissie uit de dames Marian den Otter en Wilma van den Boom. De begroting wordt goedgekeurd, met dien verstande dat de ALV akkoord gaat met het onttrekken van een groter deel uit de reserves ten behoeve van de activiteiten die in 2022 plaatsvinden bij gelegenheid van het 125jarig bestaan.
Ria Romein wordt uitgezwaaid als bestuurslid en ontvangt een cadeaubon. Bedankt voor je inzet Ria! Diana Verbrugh, al jarenlang coördinator bloemschikken van onze afdeling, wordt verkozen als nieuw bestuurslid. Binnenkort zullen er enkele vacatures ontstaan in het bestuur. De voorzitter verzoekt de leden dringend om eens na te denken over het bekleden van een bestuursfunctie. Leuk werk in een leuke ploeg mensen. En niet erg veel eisend wat tijd betreft! Er komt wél een vacature in de programmacommissie! Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Nadat de voorzitter de vergadering heeft afgesloten, wordt met een powerpointpresentatie informatie verstrekt over onze rijke historie én over het feestprogramma 2022. Ton van den Boom, secretaris

Jaarverslag Groei & Bloei afdeling Tilburg e.o. 2021

Ook het jaar 2021 is een jaar geweest dat totaal verliep dan we in onze stoutste dromen hadden kunnen verwachten of hopen. Slechts een klein deel van alle geplande activiteiten heeft doorgang kunnen vinden… Het bestuur heeft in het begin van het jaar enkele keren digitaal vergaderd. Pas vanaf begin juni is de normale vergaderwijze weer herpakt. Vanaf toen zijn we bijeen geweest op 2 juni, 30 juni, 22 september, 13 oktober, 20 november en 16 december. Deze hoge vergaderfrequentie had vooral te maken met de voorbereidingen die we moeten treffen voor het jubileumjaar: in 2022 bestaat onze afdeling 125 jaar. En dat willen we niet ongemerkt laten passeren. Voor de samenstelling van het feestprogramma heeft het bestuur intensief overleg gehad met de programmacommissie via de coördinator Thérèse Sparidaens. Dank daarvoor aan de leden van de programmacommissie Ineke Sinnema en Cees van Abeelen. En natuurlijk ook aan Arianne Verhoeven! Zij is tot nu toe de eerste van de leden die zich buiten de reeds genoemde commissieleden en het bestuur heeft ingezet voor het jubileumjaar.
Diezelfde programmacommissie zag dus een groot deel van de planning voor 2021 teniet gedaan door alle coronamaatregelen. Tot en met juni lag alles stil. Ook de Algemene Ledevergadering kon niet plaatsvinden in februari. Daarom is ook de kascontrole pas later in het jaar uitgevoerd. Het verslag daarvan is inmiddels doorgestuurd naar Zoetermeer. Op 3, 5 en 7 juli vond een bomen-excursie plaats in het Wilhelminapark. Deze werd geleid door Joost van Werkhoven en bezocht door in totaal 29 leden. Op 23 juli werd De Kersenhof in Raamsdonk bezocht door 24 leden. Op 11 september kregen 37 leden een rondleiding in De Dijkgaerd in Kaatsheuvel. Op zaterdag 9 oktober werden 40 leden in twee groepen rondgeleid op Wellenseind in Lage Mierde. Daarna viel alles weer stil, waardoor de lezing van Bram van Beurden én de Winterwandeling op de Regte Hei niet konden doorgaan.
We weten niet hoeveel van onze leden hebben deelgenomen aan de Toffe Tuinen Route op 11 en 12 september. En we hebben ook geen idee van de deelname aan het NK Tegelwippen. Beide activiteiten zijn wel door ons via de nieuwsbrief onder ieders aandacht gebracht.
Het bloemschikken heeft ook noodgedwongen stilgelegen. De cursisten die hadden ingeschreven en betaald, hebben een groot deel van het cursusgeld teruggekregen. Diana Verbrugh heeft via de digitale weg wat ideeën aangereikt om de betreffende mensen toch met bloemschikken bezig te kunnen laten zijn. Hopelijk is dat ook gelukt!
De Nieuwsbrief is dit jaar drie keer verschenen: in mei, juni en november. Met dank aan Mieke van Doorn, die er elke keer weer in slaagt om er een mooi en leesbaar geheel van te maken. Tilburg, 6 januari 2022, Ton van den Boom, secretaris.

Jaarverslag Groei & Bloei afdeling Tilburg e.o. 2020

Het is wel een heel speciaal jaar geweest. Aanvankelijk zag het er allemaal nog goed en gewoon uit. De winterwandeling in januari in De Kaaistoep werd meegelopen door 25 leden en was bijzonder interessant en verhelderend. Op 6 maart konden we nog terecht bij de firma Capi Europe voor ook al weer een interessante excursie.
Daar waren 26 leden aanwezig, die na afloop allemaal een vogelvoederkastje cadeau kregen. Alle andere activiteiten zijn gecanceld vanwege de coronacrisis. Géén tegelactie op 28 maart, géén lente event in Goirle op 18 april, géén tuinen bezoeken in juni, géén bloemschikken en géén kerst-bloemschikken.
De cursisten voor de bloemschikcursussen hebben het restant lesgeld terugontvangen. Zo mogelijk worden de afgelaste activiteiten verschoven naar een latere datum in 2021 of nog later, wie weet. Het gaat daarbij om: bezoek Kersenhof (juni 2020 gepland), Ontwikkelboerderij (augustus), Wellenseind (oktober) en de lezing door Bram van Beurden van de Stichting Stadsbomen Tilburg (november).
We hebben natuurlijk wel vergaderd: in januari en juni life, op andere momenten digitaal via het programma ZOOM. En uiteraard kon nog net de Algemene Leden Vergadering doorgaan op 20 februari.
Er was een fotowedstrijd uitgeschreven voor alle voor alle leden van onze afdeling, maar de deelname daar aan is minimaal geweest. Slechts twee leden hebben foto’s ingestuurd. We hebben tijdens de bestuursvergaderingen overlegd over het plannen van activiteiten tijdens het jubileumjaar 2022. Dan bestaat onze afdeling 125 jaar, een moment om toch zeker even bij stil te staan. Maar ook deze voorbereidingen liggen nu even helemaal stil. We hopen natuurlijk allemaal dat deze periode van inactiviteit ons niet al te veel nadeel zal berokkenen. Op 1 januari 2020 hadden we 216 leden. In de loop van het jaar hebben 38 leden hun lidmaatschap opgezegd en meldden 28 nieuwe leden zich aan. Op dit moment is het ledental van onze afdeling dus 206.
Het verzenden van de Nieuwsbrief per mail verloopt doorgaans erg goed. Nog slechts 11 leden ontvangen deze brief per post. En dat betekent dus een welkome besparing op ons jaarlijks budget. Tilburg, 23 maart 2021, Ton van den Boom, secretaris

 

Donderdag 20 februari 2020 Algemene Ledenvergadering Groei & Bloei

Wij nodigen alle leden uit voor de jaarvergadering.
Datum en tijd: donderdag 20 februari, aanvang 19.30 uur
Plaats: MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
Telefoon 013 455 38 00

Agenda:

 • Opening door de voorzitter
 • Notulen van de jaarvergadering 2019. Deze notulen kun je opvragen bij de secretaris ajmvdboom(at)home.nl
 • Jaarverslag van de secretaris
 • Jaarverslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezing: alle bestuursleden blijven beschikbaar
 • Plannen voor 2020
  • Planning van acviteiten
  • Begroting 2020
 • Rondvraag
 • Inhoudelijk deel jaarvergadering: De Eetbare Tuin

DE EETBARE TUIN

Na het formele deel van de jaarvergadering willen we ook dit keer een interessant inhoudelijk onderwerp bespreken: de eetbare tuin. We sluiten hiermee aan bij het thema van de Naonale Tuinweek in juni. We zien de laatste jaren andere vormen van (moes)tuinieren opkomen. Waar men vroeger een moestuin had uit noodzaak, zijn er nu heel andere moetien waarom mensen hier aan beginnen. Meer dan ooit is de moestuin, het
kweken van eten, verbonden met de wereld rondom ons. Het gaat voor veel tuinliefhebbers niet alleen om een leuke hobby of om gezondheid, maar ook om aandacht voor bio-diversiteit, de bijen, de milieukosten van het wereldwijde voedseltransport etc. De manier waarop voedsel wordt verbouwd is vaak ook anders dan in het verleden: op kleine schaal zoals bij de vierkante meter moestuin, in kleine tuinen of balkons, maar ook vaker samen met anderen in allerlei nieuwe initiatieven. Deze nieuwe vormen van het produceren van voedsel zien we bijvoorbeeld in perma-cultuur moestuinen, voedselbossen en de Herenboeren.
Twee van deze initiatieven hebben we uitgenodigd voor het informele deel van onze jaarvergadering. John Vermeer vertelt iets over de ontwikkelingen van het voedselbos in Brabant en de initiatiefnemers van de Coöperatie Herenboeren Goedenjd vertellen iets over de start van dit project in Alphen. Uiteraard is daarna gelegenheid om vragen te stellen en/of met elkaar in gesprek te gaan. Wij sluiten de avond uiterlijk 22.00 uur af.