Tilburg

JAARVERSLAG 2023 SECRETARIS KMTP GROEI & BLOEI AFDELING TILBURG E.O.

 1. Zaterdag 28 januari: workshop fruitbomen snoeien door Wim van de Sande. Twee groepen vanwege grote belangstelling. Aantal deelnemers in totaal 20.
 2. Zaterdag 4 februari: winterwandeling vanaf Boerderij De Regte Heijde ging uiteraard over de Regte Heide, door het Riels Laag en deels ook over Landgoed de Hoevens. Aantal deelnemers: 25
 3. Dinsdag 7 maart: ALV gevolgd door de lezing ‘Bomen in Tilburg’ door Bram van Beurden van de Stichting Stadsbomen Tilburg. We namen ook afscheid van Ineke Sinnema als lid van de programmacommissie en verwelkomden Arianne Verhoeven die haar opvolgt. Aantal aanwezigen: 20. Een bedroevend laag aantal, naar ons idee.
 4.  april: UBO-verklaring voor RABO-bank (ultieme belanghebbenden tegen witwassen en terrorismefinanciering), een wettelijk verplichte verklaring.
 5. Donderdag 13 april: lezing over Voedselbossen door John Vermeer. Aantal deelnemers: 23
 6. Dinsdag 25 april: een zeer geslaagde, mooie en interessante busreis naar Tuinen van Demen (tulpen) en Arboretum Belmonte in Wageningen. Aantal deelnemers: 50
 7. Zaterdag 13 mei: de Groene Voeten markt bij Villa Familla in de Noordstraat in Tilburg.
 8. Weekend van 17-18 juni de Toffe Tuinen Route in samenwerking met  de Stichting Op Groene Voet. Een uitstekend samenwerkingsproject, waaraan in 2024 een einde komt, omdat de Stichting stopt met haar activiteiten. Twee van onze bestuursleden stelden hun tuin open voor bezoekers. Met succes, want zij kregen vele complimenten en de tuinen werden goed bezocht!
 9. Maandag 10 en donderdag 13 juli: leerzame en interessante excursie Groeituin 013. Aantal deelnemers: 15 respectievelijk 13.
 10. Deelname aan de plantjesmarkt in de Reeshof bij Bram en Yvonne van Beurden.
 11. Zaterdag 9 september: rondleiding door biologische wijngaard ‘In den Gevert’ in Haaren (met proeverij). Het was een tropische dag, desondanks toch nog 20 deelnemers.
 12. Zondag 10 september waren enkele van onze (bestuurs)leden aanwezig op de open dag van Dahlia- en volkstuinvereniging Flora aan de Baroniebaan in Tilburg. Ook dit in het teken van het verwerven van een grotere naamsbekendheid.
 13. Woensdag 11 oktober: lezing over The Dutch Wave, het Nieuwe Tuinieren door Hans Ringers. Aantal deelnemers: 47.
 14. Zaterdag 16 december: wandeling door het beekdal van de Kleine Beerze in Vessem, met gids. Aantal deelnemers: 24.
 15. Bloemschikcursussen door Diana Verbrugh in Tilburg en Els Verhoeven in Goirle. Aantal cursisten 12, respectievelijk 6. De cursus in Tilburg loopt door tot in het voorjaar van 2024, de cursus in Goirle krijgt in het nieuwe jaar een vervolg. Diana gaf in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar in Goirle een workshop in het kader van de ‘Wildacker Winterweek’, georganiseerd door de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Goirle. Het werd een Creatieve Midwinterdag genoemd. Er waren 8 deelnemers.
 16. De opvolging van de secretaris is geregeld, doordat Marion Corvers zich beschikbaar stelt voor deze klus. En daar zijn we heel erg blij mee!

Kortom: veel interessante activiteiten, op poten gezet door een bijzonder creatieve en actieve programmacommissie. Waarvoor dank!
Ook opvallend is de goede samenwerking met andere groene clubs in de stad, die vooral door de inspanningen van Kitty, Thérèse en Arianne in gang is gezet. Het maakt onze vereniging zichtbaarder in de stad én het zet zoden aan de dijk!
We mogen zeker niet vergeten dat Mieke van Doorn al vele jaren zorgt voor het maken en verzenden van de Nieuwsbrieven, elk jaar vier keer. En dan houdt ze ook nog de website bij en stuurt ze regelmatig herinneringen voor de geplande activiteiten. Ook daarvoor zijn we veel dank verschuldigd! Overigens is de facebookpagina van een nieuw jasje voorzien, mede dankzij de inzet van Arianne Verhoeven. En Arianne houdt nu ook de weer goed functionerende agenda van de website bij.
Ik besluit mijn laatste jaarverslag met de wens dat onze afdeling nog vele jaren groeiend en bloeiend mag voortbestaan!  
Tilburg, 2 januari 2024, Ton van den Boom, secretaris

 

Notulen Algemene Ledenvergadering van KMTP Groei & Bloei afdeling Tilburg e.o.

Datum: dinsdag 7 maart 2023

Aanwezig: 20 leden, waaronder 6 bestuursleden

 1. Opening om 19.35 uur door de voorzitter. Welkom aan iedereen die het koude, natte gure weer heeft getrotseerd. Blij dat jullie er zijn.
 2. De notulen van de vorige ledenvergadering dd 22-2-2022 worden goedgekeurd.
 3. Het jaarverslag van de secretaris, ondersteund door een powerpointpresentatie vanwege het speciale jubileumjaar, wordt goedgekeurd. Er is van de activiteiten van vorig jaar een fotoboek gemaakt dat bewaard zal worden in het archief.
 4. Het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd. Toelichting hierop: de opdracht van de vorige ALV was om een deel van de (grote) reserves te gebruiken in het jubileumjaar. Maar door de aankoop van goedkopere toegangsbewijzen voor de Floriade en de nog niet ontvangen rekening van de huur voor de bloemschiklocatie in Tilburg is van het aanspreken van de reserves minder groot geweest dan werd voorzien..
 5. Verslag kascontrolecommissie: wordt voorgelezen. De penningmeester wordt décharge verleend.
 6. Benoeming kascontrolecommissie: Wilma van den Boom – van Gijsel (laatste want derde keer) en Christine v.d. Sande worden gekozen voor de kascommissie.
 7. Bestuursverkiezing: het zittend bestuur mag nog een jaar verder in deze samenstelling. Volgend jaar treedt de secretaris af en is niet herkiesbaar. De voorzitter eigenlijk ook, maar om continuïteit te waarborgen, blijft de voorzitter nog een jaar langer aan.  Volgend jaar is dus een nieuwe secretaris nodig. Niemand van de aanwezige leden voelt zich geroepen om al eens mee te draaien om te ervaren wat de functie inhoudt. (zullen we een oproep doen in de nieuwsbrief met een taakomschrijving?)
 8. Begroting: is akkoord. Toelichting hierop: we gaan uit van een begroot tekort van ongeveer € 1750,=. Dit doen we, omdat in 2022 geen beroep is gedaan op de reserves van de afdeling. Het is dus wel verantwoord om in 2023 wat meer te investeren in de activiteiten. Voor één jaar wel te verstaan, want voorkomen moet worden dat de reserves te veel slinken. Vanaf 2024 kan het dus zijn, dat ook leden een bijdrage moeten leveren in de kosten van de activiteiten. 2023 wordt dus een ‘verlengd jubileumjaar’.
 9. Afscheid Ineke Sinnema: Ineke wordt bedankt voor haar jarenlange inzet voor de programmacommissie. Dat heeft ze al die tijd met veel enthousiasme gedaan, waarbij ze altijd met goede ideeën  aankwam. De dank voor alle inzet wordt onderstreept met een bosje bloemen en een cadeaubon. Arianne Verhoeven (vanavond wegens familieomstandigheden verhinderd) volgt haar op.
 10. Presentatie jaarprogramma: Thérèse Sparidaens en Cees van Abeelen presenteren met beelden het programma voor 2023. Er wordt enthousiast op gereageerd door de aanwezige leden. Het is een aanbod vol afwisseling. Let op de aankondigingen in de Nieuwsbrief. Daar komen alle juiste data en tijdstippen in te staan.
 11. Rondvraag: niemand maakt gebruik van de rondvraag.
 12. Sluiting: om 20.15 uur wordt de vergadering gesloten.

Na de pauze (met koffie/thee en een worstenbroodje) wordt door Bram van Beurden een zeer interessante lezing verzorgd over “Bomen in Tilburg”.

Tilburg, 8 maart 2023

Dinsdag 7 maart Algemene Ledenvergadering

Hierbij worden alle leden van onze afdeling uitgenodigd voor de jaarvergadering. U bent van harte welkom!
De AVL vindt plaats op dinsdag 7 maart in restaurant ‘Giardino d’Italia’, Huibevendreef 22, 5043 EW Tilburg.
Aanvang 19.30 uur. Ontvangst met koffie en thee. Verwachte eindtijd rond 21.30 uur.
De agenda voor de jaarvergadering:

 • Opening
 • Notulen 2022
 • Jaarverslag secretaris (in woord en beeld)
 • Jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Verkiezing kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezing: iedereen is en blijft beschikbaar. Volgend jaar is de secretaris niet herkiesbaar
 • Begroting 2023
 • Afscheid Ineke Sinnema als lid van de programmacommissie
 • Presentatie Jaarprogramma (in woord en beeld) door Thérèse Sparidaens en Arianne Verhoeven
 • Rondvraag

Na de rondvraag een korte pauze, gevolgd door een lezing over Bomen in Tilburg door Bram van Beurden van de Stichting Stadsbomen Tilburg.
Na afloop gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje even bij te praten!

JAARVERSLAG 2022

2022 was een bijzonder jaar, waarin we het 125-jarig bestaan van on-ze afdeling vierden met als thema ‘Duurzaamheid’. Dit kwam tot uiting in de activiteiten die werden georganiseerd, maar ook door de samenwerking die is gezocht en gevonden met andere groene verenigingen in stad en regio. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de Stichting Op Groene Voet en de Brabantse Milieu Federatie.

 • Op 10 februari werd in het Spoorpark in de gemeente Tilburg een CORNUS KOUSA var. CHINENSIS geplant. Daarmee werd een oude traditie voortgezet: elk jubileum is in het verleden op deze manier kracht bij gezet. In de stad staan nog steeds bomen die daaraan herinneren!
 • Op 22 februari werd de Algemene Leden Vergadering (AVL) gehouden. Daar werd een speciale jubileumeditie van onze Nieuwsbrief uitgereikt. De inhoud daarvan gaf een geschiedkundig overzicht, waaraan alle bestuursleden hun bijdrage hebben geleverd. Na afloop van de ALV werd via een PowerPointpresentatie het jaarprogram-ma bekend gemaakt. Diana Verbrugh werd gekozen als bestuurslid en zij volgde daarmee Ria Romein op.
 • 15 maart lezing in de grote zaal van het Natuurmuseum Brabant over klimaatbestendige tuinen door Margareth E.C.M. Hop. Bezocht door 41 personen, waaronder 21 niet-leden.
 • 9 april voorjaarsevent in Goirle met een feestelijk tintje vanwege ons jubileum. Bezocht door 400 mensen!
 • 23 april aanwezig bij een (vrij weinig bezochte) tegelactie in Hilvarenbeek
 • 25 mei busreis met 37 deelnemers naar het Arboretum in Kalmhout (België) en de Heemtuin in Rucphen.
 • 3 juni rondleidingen voor 40 deelnemers (2 groepen van 20) in het Spoorpark Tilburg.
 • 9 juli open dag door Ken en Geniet in de Natuurtuin Kardoen in Dongen.
 • 15 juli bezoek aan de Kerkhovense Molen in Oisterwijk, 21 deelnemers.
 • 7 september busreis met 41 deelnemers naar de Floriade in Almere, afgesloten met feestelijk en smakelijk diner.
 • 11 oktober lezing door Harry Pierik, tuinontwerper. Aantal bezoekers 24.
 • 13 december workshop IKEBANA-bloemschikken door Henriëtte Schalk, 18 deelnemers.

Voor veel activiteiten was er meer dan voldoende interesse bij de leden. In toenemende mate trekken we ook geïnteresseerde niet-leden, die zich met name via de Nieuwsbrief aanmelden en een kostendekkend tarief betalen. Wel komen de aanmeldingen soms wat laat op gang. Bij enkele activiteiten moest op het laatst een stop op de deelnemers gezet worden. Voor het jublileumprogramma was de activiteitencommissie aangevuld met Arianne Verhoeven. Zij heeft aangegeven lid van deze commissie te willen blijven en volgt daarmee Ineke Sinnema op.
Dit jaar hebben we (na 30 jaar!) afscheid genomen van Christine v.d. Sande als docent bloemschikken van onze cursus in Goirle. Ze is intussen opgevolgd door Els Verhoeven – van de Ven. Op dit moment nemen 22 personen deel aan de bloemschikcursussen in Goirle en Tilburg Noord. Nadat we jarenlang met een vast clubje deelnemers hebben gewerkt zijn er enkele nieuwe belangstellenden en is er zelfs een kleine wachtlijst ontstaan.
Het bestuur is dit jaar zes keer in vergadering bijeen geweest en heeft via mailverkeer talloze zaken gecommuniceerd en geregeld. Dit alles om alle activiteiten in dit speciale jaar goed te kunnen laten verlopen. Wij denken dat we daarin zeer zeker zijn geslaagd!
Op dit moment telt onze afdeling 199 leden. In 2023 hebben 52 mensen hun lidmaatschap opgezegd en zijn er daarnaast 3 mensen verhuisd vanuit onze afdeling naar een andere. Aan de andere kant konden we 29 nieuwe le-den inschrijven en zijn er 9 mensen overgekomen van een andere regio. We zien daarmee nog steeds een gestage afname van het ledenaantal, in 2023 netto 17 mensen, ondanks onze actieve inzet tijdens open dagen van tuin-clubs e.d. Voor een groot gedeelte ligt dat aan het feit dat mensen minder tijdschriften lezen en zeker niet jarenlang hetzelfde tijdschrift: in een jaar haakte maar liefst een kwart van het ledenbestand af! Daar staat tegenover dat onze Nieuwsbrief door een steeds grotere groep gelezen wordt, op dit moment gaat deze naar 401 mensen. Hierdoor weten we ook niet-leden te bereiken en gaat Groei & Bloei meer functioneren als deel van een netwerk voor mensen in onze regio die in groen en tuinieren zijn geïnteresseerd. Ton van den Boom, secretaris.

UIT DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

Op dinsdag 22 februari vond deze vergadering plaats. Aanwezig waren 22 leden, 3 hadden bericht van verhindering gestuurd. Verslagen van de ALV van 2020 worden goedgekeurd. In 2021 is er vanwege corona geen ALV ge-weest. De jaarverslagen van secretaris en penningmeester worden akkoord bevonden en de kas controlecommissie doet positief verslag, waarna penningmeester en bestuur gedechargeerd worden. Volgend jaar bestaat de kascontrolecommissie uit de dames Marian den Otter en Wilma van den Boom. De begroting wordt goedgekeurd, met dien verstande dat de ALV akkoord gaat met het onttrekken van een groter deel uit de reserves ten behoeve van de activiteiten die in 2022 plaatsvinden bij gelegenheid van het 125jarig bestaan.
Ria Romein wordt uitgezwaaid als bestuurslid en ontvangt een cadeaubon. Bedankt voor je inzet Ria! Diana Verbrugh, al jarenlang coördinator bloemschikken van onze afdeling, wordt verkozen als nieuw bestuurslid. Binnenkort zullen er enkele vacatures ontstaan in het bestuur. De voorzitter verzoekt de leden dringend om eens na te denken over het bekleden van een bestuursfunctie. Leuk werk in een leuke ploeg mensen. En niet erg veel eisend wat tijd betreft! Er komt wél een vacature in de programmacommissie! Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Nadat de voorzitter de vergadering heeft afgesloten, wordt met een powerpointpresentatie informatie verstrekt over onze rijke historie én over het feestprogramma 2022. Ton van den Boom, secretaris

Jaarverslag Groei & Bloei afdeling Tilburg e.o. 2021

Ook het jaar 2021 is een jaar geweest dat totaal verliep dan we in onze stoutste dromen hadden kunnen verwachten of hopen. Slechts een klein deel van alle geplande activiteiten heeft doorgang kunnen vinden… Het bestuur heeft in het begin van het jaar enkele keren digitaal vergaderd. Pas vanaf begin juni is de normale vergaderwijze weer herpakt. Vanaf toen zijn we bijeen geweest op 2 juni, 30 juni, 22 september, 13 oktober, 20 november en 16 december. Deze hoge vergaderfrequentie had vooral te maken met de voorbereidingen die we moeten treffen voor het jubileumjaar: in 2022 bestaat onze afdeling 125 jaar. En dat willen we niet ongemerkt laten passeren. Voor de samenstelling van het feestprogramma heeft het bestuur intensief overleg gehad met de programmacommissie via de coördinator Thérèse Sparidaens. Dank daarvoor aan de leden van de programmacommissie Ineke Sinnema en Cees van Abeelen. En natuurlijk ook aan Arianne Verhoeven! Zij is tot nu toe de eerste van de leden die zich buiten de reeds genoemde commissieleden en het bestuur heeft ingezet voor het jubileumjaar.
Diezelfde programmacommissie zag dus een groot deel van de planning voor 2021 teniet gedaan door alle coronamaatregelen. Tot en met juni lag alles stil. Ook de Algemene Ledevergadering kon niet plaatsvinden in februari. Daarom is ook de kascontrole pas later in het jaar uitgevoerd. Het verslag daarvan is inmiddels doorgestuurd naar Zoetermeer. Op 3, 5 en 7 juli vond een bomen-excursie plaats in het Wilhelminapark. Deze werd geleid door Joost van Werkhoven en bezocht door in totaal 29 leden. Op 23 juli werd De Kersenhof in Raamsdonk bezocht door 24 leden. Op 11 september kregen 37 leden een rondleiding in De Dijkgaerd in Kaatsheuvel. Op zaterdag 9 oktober werden 40 leden in twee groepen rondgeleid op Wellenseind in Lage Mierde. Daarna viel alles weer stil, waardoor de lezing van Bram van Beurden én de Winterwandeling op de Regte Hei niet konden doorgaan.
We weten niet hoeveel van onze leden hebben deelgenomen aan de Toffe Tuinen Route op 11 en 12 september. En we hebben ook geen idee van de deelname aan het NK Tegelwippen. Beide activiteiten zijn wel door ons via de nieuwsbrief onder ieders aandacht gebracht.
Het bloemschikken heeft ook noodgedwongen stilgelegen. De cursisten die hadden ingeschreven en betaald, hebben een groot deel van het cursusgeld teruggekregen. Diana Verbrugh heeft via de digitale weg wat ideeën aangereikt om de betreffende mensen toch met bloemschikken bezig te kunnen laten zijn. Hopelijk is dat ook gelukt!
De Nieuwsbrief is dit jaar drie keer verschenen: in mei, juni en november. Met dank aan Mieke van Doorn, die er elke keer weer in slaagt om er een mooi en leesbaar geheel van te maken. Tilburg, 6 januari 2022, Ton van den Boom, secretaris.

Jaarverslag Groei & Bloei afdeling Tilburg e.o. 2020

Het is wel een heel speciaal jaar geweest. Aanvankelijk zag het er allemaal nog goed en gewoon uit. De winterwandeling in januari in De Kaaistoep werd meegelopen door 25 leden en was bijzonder interessant en verhelderend. Op 6 maart konden we nog terecht bij de firma Capi Europe voor ook al weer een interessante excursie.
Daar waren 26 leden aanwezig, die na afloop allemaal een vogelvoederkastje cadeau kregen. Alle andere activiteiten zijn gecanceld vanwege de coronacrisis. Géén tegelactie op 28 maart, géén lente event in Goirle op 18 april, géén tuinen bezoeken in juni, géén bloemschikken en géén kerst-bloemschikken.
De cursisten voor de bloemschikcursussen hebben het restant lesgeld terugontvangen. Zo mogelijk worden de afgelaste activiteiten verschoven naar een latere datum in 2021 of nog later, wie weet. Het gaat daarbij om: bezoek Kersenhof (juni 2020 gepland), Ontwikkelboerderij (augustus), Wellenseind (oktober) en de lezing door Bram van Beurden van de Stichting Stadsbomen Tilburg (november).
We hebben natuurlijk wel vergaderd: in januari en juni life, op andere momenten digitaal via het programma ZOOM. En uiteraard kon nog net de Algemene Leden Vergadering doorgaan op 20 februari.
Er was een fotowedstrijd uitgeschreven voor alle voor alle leden van onze afdeling, maar de deelname daar aan is minimaal geweest. Slechts twee leden hebben foto’s ingestuurd. We hebben tijdens de bestuursvergaderingen overlegd over het plannen van activiteiten tijdens het jubileumjaar 2022. Dan bestaat onze afdeling 125 jaar, een moment om toch zeker even bij stil te staan. Maar ook deze voorbereidingen liggen nu even helemaal stil. We hopen natuurlijk allemaal dat deze periode van inactiviteit ons niet al te veel nadeel zal berokkenen. Op 1 januari 2020 hadden we 216 leden. In de loop van het jaar hebben 38 leden hun lidmaatschap opgezegd en meldden 28 nieuwe leden zich aan. Op dit moment is het ledental van onze afdeling dus 206.
Het verzenden van de Nieuwsbrief per mail verloopt doorgaans erg goed. Nog slechts 11 leden ontvangen deze brief per post. En dat betekent dus een welkome besparing op ons jaarlijks budget. Tilburg, 23 maart 2021, Ton van den Boom, secretaris

 

Donderdag 20 februari 2020 Algemene Ledenvergadering Groei & Bloei

Wij nodigen alle leden uit voor de jaarvergadering.
Datum en tijd: donderdag 20 februari, aanvang 19.30 uur
Plaats: MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
Telefoon 013 455 38 00

Agenda:

 • Opening door de voorzitter
 • Notulen van de jaarvergadering 2019. Deze notulen kun je opvragen bij de secretaris ajmvdboom(at)home.nl
 • Jaarverslag van de secretaris
 • Jaarverslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezing: alle bestuursleden blijven beschikbaar
 • Plannen voor 2020
  • Planning van acviteiten
  • Begroting 2020
 • Rondvraag
 • Inhoudelijk deel jaarvergadering: De Eetbare Tuin

DE EETBARE TUIN

Na het formele deel van de jaarvergadering willen we ook dit keer een interessant inhoudelijk onderwerp bespreken: de eetbare tuin. We sluiten hiermee aan bij het thema van de Naonale Tuinweek in juni. We zien de laatste jaren andere vormen van (moes)tuinieren opkomen. Waar men vroeger een moestuin had uit noodzaak, zijn er nu heel andere moetien waarom mensen hier aan beginnen. Meer dan ooit is de moestuin, het
kweken van eten, verbonden met de wereld rondom ons. Het gaat voor veel tuinliefhebbers niet alleen om een leuke hobby of om gezondheid, maar ook om aandacht voor bio-diversiteit, de bijen, de milieukosten van het wereldwijde voedseltransport etc. De manier waarop voedsel wordt verbouwd is vaak ook anders dan in het verleden: op kleine schaal zoals bij de vierkante meter moestuin, in kleine tuinen of balkons, maar ook vaker samen met anderen in allerlei nieuwe initiatieven. Deze nieuwe vormen van het produceren van voedsel zien we bijvoorbeeld in perma-cultuur moestuinen, voedselbossen en de Herenboeren.
Twee van deze initiatieven hebben we uitgenodigd voor het informele deel van onze jaarvergadering. John Vermeer vertelt iets over de ontwikkelingen van het voedselbos in Brabant en de initiatiefnemers van de Coöperatie Herenboeren Goedenjd vertellen iets over de start van dit project in Alphen. Uiteraard is daarna gelegenheid om vragen te stellen en/of met elkaar in gesprek te gaan. Wij sluiten de avond uiterlijk 22.00 uur af.